MIỀN BẮC KHÔI PHỤC KINH TẾ, CHI VIỆN CHO MIỀN NAM

Một ngày sau khi ký tắt Hiệp định Paris, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về những công việc phải làm ngay trong giai đoạn cách mạng mới và Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12/1973) đã thông qua kế hoạch khôi phục kinh tế hai năm (1973-1974).