MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Sau ngày hòa bình lập lại (7/1954), các Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (3/1955) và lần thứ 8 (8/1955) khóa II, đều khẳng định điều cốt yếu là phải ra sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam. Đảng và Nhà nước đề ra kế hoạch 3 năm (1955-1957) khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; và kế hoạch 3 năm (1958-1960) cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng và củng cố miền Bắc thành cơ sở vững chắc cho đấu tranh thống nhất nước nhà. Đến cuối năm 1957, nền kinh tế quốc dân căn bản được phục hồi. Tổng sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đã đạt xấp xỉ mức năm 1939. Tổng lương thực đạt trên 4,5 triệu tấn, vượt xa mức trước chiến tranh. Thành phần kinh tế quốc doanh được củng cố. Mọi hoạt động kinh tế trong nước đã trở lại bình thường. Nhờ đó, miền Bắc đã giảm bớt được những khó khăn và bước đầu cải thiện đời sống nhân dân.