MỞ ĐƯỜNG CHO CÁCH MẠNG MIỀN NAM TIẾN LÊN

Đất nước bị chia cắt, nhân dân miền Nam phải sống dưới sự kìm kẹp chế độ thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. Hội nghị Trung ương 6 khoá II (7/1954) đã xác định kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương là đế quốc Mỹ và nêu nhiệm vụ chủ yếu là tập trung chống Mỹ. Tháng 10/1954, Xứ uỷ Nam bộ được thành lập, Đề cương cách mạng miền Nam ra đời (8/1956), Hội nghị Bộ Chính trị (6/1956) và đặc biệt Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1/1959), đã hình thành đường lối kháng chiến và mở đường cho cách mạng miền Nam tiến lên.