MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

Quan hệ đối ngoại và việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng và thu nhiều kết quả tốt. Tăng cường hữu nghị với các nước XHCN, các nước láng giềng và bạn bè truyền thống, với nhiều nước khác, nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. Đảng ta phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị với các đảng cộng sản và công nhân, các phong trào độc lập dân tộc và tiến bộ trên thế giới, quan hệ với đảng đang cầm quyền ở một số nước và một số đảng khác. Ngoại giao nhân dân được mở rộng và phát triển. Vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.