[Infographics] Một số mục tiêu trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Theo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tình có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa.