[Photo] Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 17/5/2024) Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

  • Các đại biểu thảo luận tại tổ (5/2024). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Các đại biểu thảo luận tại tổ (5/2024). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Các đại biểu thảo luận tại tổ (5/2024). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Các đại biểu thảo luận tại tổ (5/2024). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

  • Các đại biểu thảo luận tại tổ (5/2024). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN