[Video] Ngày Pháp luật Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 8/11/2023) Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thông qua trước quốc dân đồng bào. Với ý nghĩa lịch sử đó, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.