Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Hà Nội (TTXVN 14/10/2022) Đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng, xuyên suốt các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn phong phú, sinh động của công tác dân vận hơn 90 năm qua là minh chứng khẳng định lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình thương binh Đinh Phi, là hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (12/4/2017). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

* "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Trong suốt quá trình lãnh đạo, với quan điểm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Một trong những bài học quan trọng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn xuyên suốt chiều dài lịch sử là bài học “lấy dân làm gốc”, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Bác cũng chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”.
Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam ra Lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và toàn thể đồng bào bị áp bức, bóc lột, đi theo Đảng. Đảng nhanh chóng tổ chức ra các đoàn thể cách mạng, hình thành bộ máy và cán bộ làm công tác dân vận.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, Cách mạng Tháng Tám đã thành công, lập ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng minh tính đúng đắn Cương lĩnh chính trị đầu tiên, đồng thời cũng là thắng lợi công tác dân vận của Đảng. Chỉ với khoảng 3.000 đảng viên, Đảng đã tin tưởng, gắn bó với dân; tuyên truyền giác ngộ cho nhân dân hiểu rõ con đường giành độc lập, tự do; tổ chức tập hợp nhân dân vào mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội; hướng dẫn quần chúng khởi nghĩa đánh đổ thực dân, phong kiến, làm nên thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa quan trọng, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với sức mạnh của công tác dân vận, Đảng ta đã vận động toàn quân, toàn dân quyết tâm chiến đấu, lao động, sản xuất; đồng thời, tăng cường công tác địch vận, làm tan rã hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền; động viên thanh niên xung phong ra chiến trường, dân công đi tiền tuyến vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ các chiến dịch, tạo nên sức mạnh to lớn, đánh bại âm mưu xâm lược nước ta của thực dân Pháp.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, công tác dân vận được triển khai sâu rộng trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc; đồng thời góp phần động viên  sức người, sức của cho miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau 30 năm chiến tranh, cả nước bước vào thời kỳ mới cùng thực hiện một chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với nhiều khó khăn, thách thức. Đảng đã vận động nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Phát huy sức mạnh nhân dân xây dựng và phát triển đất nước

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng người hiến máu tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng". Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng tiếp tục đổi mới công tác dân vận. Đại hội VI của Đảng (1986), với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức và cán bộ, đổi mới phong cách làm việc đã đánh dấu bước chuyển quan trọng, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, bài học đầu tiên trong 4 bài học lớn, đó là: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”; “phải đặc biệt chăm lo củng cố sự liên hệ giữa Đảng và nhân dân”. Tư tưởng này tiếp tục được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991). Ngày 27/3/1990, Đảng ban hành Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW về Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân yêu cầu khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên quan liêu, mệnh lệnh, xa dân, chuyên quyền, độc đoán, tham ô, hối lộ, sống xa hoa, lãng phí, làm giảm nhiệt tình cách mạng, hạn chế việc phát huy khả năng to lớn của nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Những thành tựu to lớn qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển (năm 2011) tiếp tục khẳng định quan điểm sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc luôn chú trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đối với các vấn đề về quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ chế dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy vai trò nhân dân tham gia góp ý, giám sát, phản biện góp phần xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Đặc biệt, Nghị quyết 25-NQ/TW (2013) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới.  

Trong suốt những năm qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân… Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận, được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận đã gắn liền với trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, không chỉ nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh gương mẫu trước nhân dân mà quan trọng hơn đó là sự thực tâm, thực lòng chăm lo cuộc sống nhân dân, trên cơ sở đó tạo đồng thuận trong nhân dân.

Hơn 90 năm qua, với quan điểm xuyên suốt “sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, công tác dân vận luôn là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trải qua các thời kỳ cách mạng, cơ quan làm công tác dân vận với những tên gọi khác nhau: Ban chuyên môn về từng giới vận (1930-1945 và 1951-1962), Ban Mặt trận và các tiểu Ban vận (1962-1976), Ban Dân vận - Mặt trận (1976-1980), Ban Dân vận (1947-1951 và từ 1981 đến nay) nhưng chức năng, nhiệm vụ chung không thay đổi, là cơ quan tham mưu cho Đảng về công tác vận động quần chúng. 

Ghi nhận những đóng góp to lớn của công tác dân vận hơn 90 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều Huân chương Lao động hạng Nhất... ./.

An Sang (tổng hợp)