Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được in trong Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12 (1951), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.