Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam về Điều lệ Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi thảo luận Bản dự thảo Điều lệ (sửa đổi) do Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua toàn bộ bản Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 


Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng