Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Lao động Việt Nam về đổi tên Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Lao động Việt Nam,

 

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc đổi tên Đảng,

 

Quyết nghị:

 

Đổi tên Đảng lao động Việt Nam thành Đảng cộng sản Việt Nam.


Lưu tại Kho Lưu trữ 
Trung ương Đảng.