Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Công đoàn Việt Nam về bản Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Ban Chấp hành Tổng công đoàn Việt Nam

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 18/11/1983