Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 23/9/2004)

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã họp từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 năm 2004 tại Thủ đô Hà Nội.

          Đại hội đã thảo luận và nhất trí:

          1- Thông qua Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VI (2004-2009).

          2 - Thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

          3- Cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2004-2009).

          Đại hội nhất trí giao cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  khóa VI tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Đại hội, hoàn chỉnh và công bố các văn kiện Đại hội.

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cần tích cực tổ chức thực hiện thành công Chương trình hành động do Đại hội đề ra.

          Đại hội đại biểu lần VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, nêu cao tinh thần yêu nước; tăng cường đoàn kết, chung sức chung lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra./.