Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ

    Nhân vật liên quan

    • Phạm Bình Minh

Nghị quyết số 152/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tìm nhìn đến năm 2045