Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tìm nhìn đến năm 2045