Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III
Bí thư Trung ương Đảng khóa III
Đại tướng

Nguyễn Chí Thanh

 • Họ và tên: Nguyễn Vịnh
 • Ngày sinh: 1/1/1914
 • Ngày mất: 6/7/1967
 • Quê quán: huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa III

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (8/1945), II, III

  - Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1964 - 7/1967)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1934: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 7/1937: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 1938: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên

  - 1938-1943: Bị địch bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ, sau đó bị đưa đi đày ở các nhà tù Huế, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột

  - 2/1942: Đồng chí vượt ngục thành công, trở về tiếp tục hoạt động cách mạng và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời của tỉnh Thừa Thiên-Huế

  - 7/1943-3/1945: Đồng chí lại bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Buôn Ma Thuột. Cho đến khi Nhật đảo chính Pháp, tháng 3/1945, đồng chí mới được trả tự do

  - 1945-1947: Tại Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (8/1945), đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Bí thư Xứ ủy Trung Bộ, Ủy viên Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, được cử vào Tổng bộ Việt Minh

  - 1946-1948: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, Bí thư Phân Khu ủy Bình-Trị-Thiên

  - 1948: Được Đảng giao đảm trách cương vị Bí thư Liên Khu ủy Khu 4

  - 1950-1961: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tổng Quân ủy

  - 2/1951: Tại Đại hội Đảng lần thứ II, đồng chí được Trung ương cử vào Bộ Chính trị

  - 1959: Được phong quân hàm Đại tướng

  - 9/1960: Tại Đại hội Đảng lần thứ III, đồng chí được Trung ương cử vào Bộ Chính trị và tham gia Ban Bí thư

  - 1961-8/1964: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cử làm Trưởng Ban Công tác nông thôn Trung ương

  - 9/1964-7/1967: Bộ Chính trị cử vào miền Nam trực tiếp phụ trách, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và giữ chức Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

  - 6/7/1967: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III
Bí thư Trung ương Đảng khóa III
Đại tướng

Nguyễn Chí Thanh

 • Họ và tên: Nguyễn Vịnh
 • Ngày sinh: 1/1/1914
 • Ngày mất: 6/7/1967
 • Quê quán: huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa III

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (8/1945), II, III

  - Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1964 - 7/1967)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1934: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 7/1937: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 1938: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên

  - 1938-1943: Bị địch bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ, sau đó bị đưa đi đày ở các nhà tù Huế, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột

  - 2/1942: Đồng chí vượt ngục thành công, trở về tiếp tục hoạt động cách mạng và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời của tỉnh Thừa Thiên-Huế

  - 7/1943-3/1945: Đồng chí lại bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Buôn Ma Thuột. Cho đến khi Nhật đảo chính Pháp, tháng 3/1945, đồng chí mới được trả tự do

  - 1945-1947: Tại Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (8/1945), đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Bí thư Xứ ủy Trung Bộ, Ủy viên Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, được cử vào Tổng bộ Việt Minh

  - 1946-1948: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, Bí thư Phân Khu ủy Bình-Trị-Thiên

  - 1948: Được Đảng giao đảm trách cương vị Bí thư Liên Khu ủy Khu 4

  - 1950-1961: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Tổng Quân ủy

  - 2/1951: Tại Đại hội Đảng lần thứ II, đồng chí được Trung ương cử vào Bộ Chính trị

  - 1959: Được phong quân hàm Đại tướng

  - 9/1960: Tại Đại hội Đảng lần thứ III, đồng chí được Trung ương cử vào Bộ Chính trị và tham gia Ban Bí thư

  - 1961-8/1964: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng cử làm Trưởng Ban Công tác nông thôn Trung ương

  - 9/1964-7/1967: Bộ Chính trị cử vào miền Nam trực tiếp phụ trách, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và giữ chức Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

  - 6/7/1967: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa