Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang

 • Họ và tên: Nguyễn Đình Khang
 • Ngày sinh: 23/5/1967
 • Ngày vào Đảng: 13/11/1995
 • Quê quán: xã Song Hồ (nay là thị trấn Hồ), huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

  - Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1989 - 7/2003: Kế toán, Phó Trưởng Phòng Kế toán rồi Trưởng Phòng Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

  - 7/2003 - 12/2010: Trưởng Ban-Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh; Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư và xuất nhập khẩu hóa chất; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn

  - 1/2011 - 2/2014: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

  - 3/2014 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020

  - 4/2016 - 7/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3

  - 7/2019 - 8/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

  - 9/2019 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

  - 2/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (6/2021).

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang

 • Họ và tên: Nguyễn Đình Khang
 • Ngày sinh: 23/5/1967
 • Ngày vào Đảng: 13/11/1995
 • Quê quán: xã Song Hồ (nay là thị trấn Hồ), huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

  - Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1989 - 7/2003: Kế toán, Phó Trưởng Phòng Kế toán rồi Trưởng Phòng Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

  - 7/2003 - 12/2010: Trưởng Ban-Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh; Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư và xuất nhập khẩu hóa chất; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn

  - 1/2011 - 2/2014: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

  - 3/2014 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020

  - 4/2016 - 7/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3

  - 7/2019 - 8/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

  - 9/2019 - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

  - 2/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (6/2021).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa