Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Anh

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
 • Ngày sinh: 3/6/1963
 • Ngày vào Đảng: 19/5/1994
 • Quê quán: xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

  - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hộ

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2002: Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng khóa XI, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

  - 2003-2005: Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng khóa XI

  - 2006-2007: Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng khóa XI; Ủy viên chuyên trách Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XI

  - 2007-2010: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XII

  - 2010 - 3/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011 (từ 6/2010), 2011-2016

  - 3/2015 - 1/2018: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 (đến 6/2015)

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 2/2018: Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nguyễn Hoàng Anh

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh
 • Ngày sinh: 3/6/1963
 • Ngày vào Đảng: 19/5/1994
 • Quê quán: xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

  - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hộ

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2002: Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng khóa XI, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

  - 2003-2005: Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng khóa XI

  - 2006-2007: Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng khóa XI; Ủy viên chuyên trách Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XI

  - 2007-2010: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XII

  - 2010 - 3/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2011 (từ 6/2010), 2011-2016

  - 3/2015 - 1/2018: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 (đến 6/2015)

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 2/2018: Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa