Bí thư Trung ương Đảng (1986-1991)
Phó Chủ tịch kiêm
Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng
(1987-1992)
Phó Thủ tướng Chính phủ (1992-1997)

Nguyễn Khánh

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khánh
 • Ngày sinh: 31/3/1928
 • Ngày mất: 19/7/2023
 • Ngày vào Đảng: 20/2/1947
 • Quê quán: xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V (Dự khuyết), VI, VII

  - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng (1987-1992)

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (1992-1997)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX, X

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1945: Cán bộ tuyên truyền tỉnh bộ Việt Minh và Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Thái Nguyên

  - 2/1947: Chánh Văn phòng Sở thông tin khu vực I

  - 5/1948: Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh bộ Việt Minh, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Việt Minh, Liên Việt tỉnh Thái Nguyên

  - 12/1950: Bí thư Đảng Đoàn thanh niên tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên cứu quốc Thái Nguyên

  - 11/1955: Cán bộ Văn phòng Khu ủy Việt Bắc

  - 7/1959: Phó Bí thư Khu Đoàn thanh niên lao động Khu Việt Bắc

  - 1/1960: Học ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

  - 9/1961: Học lý luận chính trị ở Liên Xô. Nghiên cứu sinh Triết học tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô

  - 2/1964: Công tác ở bộ phận chuẩn bị lập Ban Nghiên cứu lý luận của Trung ương

  - 4/1965: Cán bộ nghiên cứu Văn phòng Trung ương Đảng

  - 1968: Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng

  - 7/1976: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 1/1980: Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng

  - 3/1982: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, sau đó được cử làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 12/1986: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư

  - 2/1987: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng

  - 6/1991: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X

  - 10/1992: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, được bầu là Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 3/2003: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định

  - 19/7/2023: Đồng chí mất tại Hà Nội.

Bí thư Trung ương Đảng (1986-1991)
Phó Chủ tịch kiêm
Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng
(1987-1992)
Phó Thủ tướng Chính phủ (1992-1997)

Nguyễn Khánh

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khánh
 • Ngày sinh: 31/3/1928
 • Ngày mất: 19/7/2023
 • Ngày vào Đảng: 20/2/1947
 • Quê quán: xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V (Dự khuyết), VI, VII

  - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng (1987-1992)

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (1992-1997)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX, X

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1945: Cán bộ tuyên truyền tỉnh bộ Việt Minh và Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Thái Nguyên

  - 2/1947: Chánh Văn phòng Sở thông tin khu vực I

  - 5/1948: Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh bộ Việt Minh, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Việt Minh, Liên Việt tỉnh Thái Nguyên

  - 12/1950: Bí thư Đảng Đoàn thanh niên tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên cứu quốc Thái Nguyên

  - 11/1955: Cán bộ Văn phòng Khu ủy Việt Bắc

  - 7/1959: Phó Bí thư Khu Đoàn thanh niên lao động Khu Việt Bắc

  - 1/1960: Học ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

  - 9/1961: Học lý luận chính trị ở Liên Xô. Nghiên cứu sinh Triết học tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô

  - 2/1964: Công tác ở bộ phận chuẩn bị lập Ban Nghiên cứu lý luận của Trung ương

  - 4/1965: Cán bộ nghiên cứu Văn phòng Trung ương Đảng

  - 1968: Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng

  - 7/1976: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 1/1980: Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng

  - 3/1982: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, sau đó được cử làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 12/1986: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư

  - 2/1987: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng

  - 6/1991: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X

  - 10/1992: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, được bầu là Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 3/2003: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định

  - 19/7/2023: Đồng chí mất tại Hà Nội.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa