Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII
Phó Thủ tướng Chính phủ
kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/1997 - 1/2000)

Nguyễn Mạnh Cầm

 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cầm
 • Ngày sinh: 15/6/1929
 • Quê quán: xã Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VII, VIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VI, VII, VIII

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1997 - 8/2002)

  - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/1997 - 1/2000)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, X

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ và Văn Sử
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1945-1948: Bí thư Thanh niên Cứu quốc Huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

  - 1949-1950: Cán bộ Ủy ban Hành chính Kháng chiến Liên khu 4

  - 1950-1952: Học Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

  - 1952-1966: Công tác tại Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô

  - 1967-1973: Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đối ngoại Bộ Ngoại giao

  - 1973-1976: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hungari, kiêm nhiệm Đại sứ tại Áo và Iran

  - 1977-1981: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hoà liên bang Đức, kiêm nhiệm Đại sứ tại Áo, Iran và Thuỵ Sĩ

  - 9/1981: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao

  - 1981-1986: Thứ trưởng Bộ Ngoại thương (hiện nay là Bộ Thương mại)

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1987-1991: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên Xô

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị (từ 1/1994), Đại biểu Quốc hội khóa IX

  - 1992-2002: Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VIII, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 9/1997: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, đồng chí được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao (đến 1/2000), Đại biểu Quốc hội khóa X

  - 1/2000 - 8/2002: Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII
Phó Thủ tướng Chính phủ
kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/1997 - 1/2000)

Nguyễn Mạnh Cầm

 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cầm
 • Ngày sinh: 15/6/1929
 • Quê quán: xã Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VII, VIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VI, VII, VIII

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1997 - 8/2002)

  - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/1997 - 1/2000)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, X

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ và Văn Sử
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1945-1948: Bí thư Thanh niên Cứu quốc Huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

  - 1949-1950: Cán bộ Ủy ban Hành chính Kháng chiến Liên khu 4

  - 1950-1952: Học Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

  - 1952-1966: Công tác tại Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô

  - 1967-1973: Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đối ngoại Bộ Ngoại giao

  - 1973-1976: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hungari, kiêm nhiệm Đại sứ tại Áo và Iran

  - 1977-1981: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hoà liên bang Đức, kiêm nhiệm Đại sứ tại Áo, Iran và Thuỵ Sĩ

  - 9/1981: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao

  - 1981-1986: Thứ trưởng Bộ Ngoại thương (hiện nay là Bộ Thương mại)

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1987-1991: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên Xô

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị (từ 1/1994), Đại biểu Quốc hội khóa IX

  - 1992-2002: Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VIII, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 9/1997: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, đồng chí được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao (đến 1/2000), Đại biểu Quốc hội khóa X

  - 1/2000 - 8/2002: Phó Thủ tướng Chính phủ.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa