NGUYỄN TẤT THÀNH TÌM ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Giữa lúc các cuộc đấu tranh yêu nước giải phóng dân tộc đều thất bại và đi vào bế tắc, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc) đã ra đi tìm đường cứu nước theo một hướng hoàn toàn mới. Ngày 5/6/1911, trên con tàu Đô đốc La Touché Tréville), Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc sang phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm. Từ năm 1912 đến năm 1917, Người đến nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi khảo sát cuộc sống và phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân lao động bị áp bức. Người làm nhiều nghề, tham gia các cuộc vận động cách mạng của nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình.