Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
 • Ngày sinh: 10/2/1967
 • Ngày vào Đảng: 5/9/1988
 • Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (từ 6/2024)

  - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV (4/2021), XV

  - Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)

  - Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1988 - 5/1992: Cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn Ninh Bình, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Bình

  - 15/5/1992 - 10/1992: Phó Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình

  - 10/10/1992 - 11/1993: Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào thanh niên Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

  - 12/1993 - 7/1996: Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên BCH Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

  - 8/1996 - 2/2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

  - 3/2000 - 14/7/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình

  - 15/7/2005 - 1/2006: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình

  - 10/1/2006 - 15/7/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình

  - 16/7/2007 - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình

  - 9/2009 - 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình

  - 1/2011 - 22/7/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình

  - 21/7/2011 - 8/1/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình

  - 9/1/2012 - 4/8/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  - 5/8/2013 - 26/1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

  - 27/1/2016 - 14/4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình

  - 15/4/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình

  - 5/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

  - 6/6/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
 • Ngày sinh: 10/2/1967
 • Ngày vào Đảng: 5/9/1988
 • Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (từ 6/2024)

  - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV (4/2021), XV

  - Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)

  - Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1988 - 5/1992: Cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn Ninh Bình, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Bình

  - 15/5/1992 - 10/1992: Phó Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình

  - 10/10/1992 - 11/1993: Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào thanh niên Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

  - 12/1993 - 7/1996: Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên BCH Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

  - 8/1996 - 2/2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

  - 3/2000 - 14/7/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình

  - 15/7/2005 - 1/2006: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình

  - 10/1/2006 - 15/7/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình

  - 16/7/2007 - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình

  - 9/2009 - 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình

  - 1/2011 - 22/7/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình

  - 21/7/2011 - 8/1/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình

  - 9/1/2012 - 4/8/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  - 5/8/2013 - 26/1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

  - 27/1/2016 - 14/4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình

  - 15/4/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình

  - 5/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

  - 6/6/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa