Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Nguyễn Trọng Nhã

 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Nhã
 • Năm sinh: 1908
 • Quê quán: Hà Tĩnh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Nguyễn Trọng Nhã

 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Nhã
 • Năm sinh: 1908
 • Quê quán: Hà Tĩnh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa