Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương (4/2016 - 1/2021)

Nguyễn Văn Bình

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Bình
 • Ngày sinh: 4/3/1961
 • Ngày vào Đảng: 21/4/1995
 • Quê quán: phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương (4/2016 - 2/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

  - Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (từ 6/11/2020)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1986 - 1/1992: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 2/1992 - 4/1995: Phó trưởng Phòng các Tổ chức quốc tế; rồi Trưởng phòng Ngân hàng Thế giới, Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 5/1995 - 10/1998: Phó Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế; rồi Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 11/1998 - 10/2001: Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội

  - 11/2001 - 6/2005: Phó Chủ tịch, rồi quyền Chủ tịch Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga

  - 7/2005 - 3/2008: Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 4/2008 - 7/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2011 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 7/2011 - 4/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị

  - 4/2016 - 1/2021: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

  - 6/2016 - 1/2021: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 7/2016 - 11/2017: Được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

  - 3/11/2020: Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo kỳ họp 49. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  - 6/11/2020: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

  - 1/12/2021: Đồng chí nghỉ hưu.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương (4/2016 - 1/2021)

Nguyễn Văn Bình

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Bình
 • Ngày sinh: 4/3/1961
 • Ngày vào Đảng: 21/4/1995
 • Quê quán: phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương (4/2016 - 2/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

  - Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (từ 6/11/2020)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1986 - 1/1992: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 2/1992 - 4/1995: Phó trưởng Phòng các Tổ chức quốc tế; rồi Trưởng phòng Ngân hàng Thế giới, Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 5/1995 - 10/1998: Phó Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế; rồi Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 11/1998 - 10/2001: Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội

  - 11/2001 - 6/2005: Phó Chủ tịch, rồi quyền Chủ tịch Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga

  - 7/2005 - 3/2008: Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 4/2008 - 7/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2011 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 7/2011 - 4/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị

  - 4/2016 - 1/2021: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

  - 6/2016 - 1/2021: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 7/2016 - 11/2017: Được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

  - 3/11/2020: Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo kỳ họp 49. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  - 6/11/2020: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

  - 1/12/2021: Đồng chí nghỉ hưu.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa