Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Nên

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Nên
 • Ngày sinh: 14/7/1957
 • Ngày vào Đảng: 29/12/1978
 • Quê quán: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

  - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV 

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1975 - 9/1985: Chiến sĩ Cảnh sát hình sự; Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu

  - 10/1985 - 12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu

  - 1/1988 - 2/1989: Quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu

  - 3/1989 - 12/1991: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Gò Dầu

  - 1/1992 - 4/1996: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu

  - 4/1996 - 8/1999: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu

  - 8/1999 - 1/2001: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh

  - 2/2001 - 5/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh

  - 6/2004 - 1/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe

  - 2/2005 - 3/2006: Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh

  - 3/2006 - 8/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011

  - 9/2010 - 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 7/2011 - 2/2013: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

  - 3/2013: Bộ Chính trị điều động về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương và giữ chức Phó Trưởng Ban

  - 14/11/2013: Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 2/2016: Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 11/10/2020: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

  - 17/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

  - 11/12/2020: Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Nên

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Nên
 • Ngày sinh: 14/7/1957
 • Ngày vào Đảng: 29/12/1978
 • Quê quán: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

  - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV 

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1975 - 9/1985: Chiến sĩ Cảnh sát hình sự; Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu

  - 10/1985 - 12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu

  - 1/1988 - 2/1989: Quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu

  - 3/1989 - 12/1991: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Gò Dầu

  - 1/1992 - 4/1996: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu

  - 4/1996 - 8/1999: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu

  - 8/1999 - 1/2001: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh

  - 2/2001 - 5/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh

  - 6/2004 - 1/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe

  - 2/2005 - 3/2006: Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh

  - 3/2006 - 8/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004-2011

  - 9/2010 - 7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 7/2011 - 2/2013: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

  - 3/2013: Bộ Chính trị điều động về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương và giữ chức Phó Trưởng Ban

  - 14/11/2013: Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 2/2016: Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 11/10/2020: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

  - 17/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

  - 11/12/2020: Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa