Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Văn Thắng

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
 • Ngày sinh: 12/9/1973
 • Ngày vào Đảng: 19/5/2003
 • Quê quán: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên (10/2020 - 10/2022)

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (từ 10/2022)

  - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên: Khóa XIV, XV

  - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân kinh tế ngành Tài chính-Tín dụng, Cử nhân tiếng Anh
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1996 - 12/2000: Cán bộ Phòng Kinh doanh đối ngoại, Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

  - 1/2001 - 5/2003: Thư ký Tổng Giám đốc, Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  - 6/2003 - 2/2006: Phó Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  - 3/2006 - 8/2008: Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  - 9/2008 - 12/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  - 1/2010 - 7/2010: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

  - 7/2010 - 8/2010: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

  - 8/2010 - 5/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh thành phố Hà Nội

  - 6/2011 - 11/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 12/2011 - 5/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 5/2013 - 4/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 4/2014 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 5/2014 - 9/2014: Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 9/2014 - 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 1/2016 - 7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 7/2018 - 7/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

  - 7/2019 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV

  - 10/2020 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV (12/2020), XV(7/2021), Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Văn Thắng

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
 • Ngày sinh: 12/9/1973
 • Ngày vào Đảng: 19/5/2003
 • Quê quán: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên (10/2020 - 10/2022)

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (từ 10/2022)

  - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên: Khóa XIV, XV

  - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV, XV

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân kinh tế ngành Tài chính-Tín dụng, Cử nhân tiếng Anh
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1996 - 12/2000: Cán bộ Phòng Kinh doanh đối ngoại, Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

  - 1/2001 - 5/2003: Thư ký Tổng Giám đốc, Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  - 6/2003 - 2/2006: Phó Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  - 3/2006 - 8/2008: Phó Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  - 9/2008 - 12/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  - 1/2010 - 7/2010: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

  - 7/2010 - 8/2010: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

  - 8/2010 - 5/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh thành phố Hà Nội

  - 6/2011 - 11/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 12/2011 - 5/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ-Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 5/2013 - 4/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 4/2014 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 5/2014 - 9/2014: Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 9/2014 - 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 1/2016 - 7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

  - 7/2018 - 7/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

  - 7/2019 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV

  - 10/2020 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV (12/2020), XV(7/2021), Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa