Nhiệm vụ của giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam

(Trính Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội, ngày 28/3/1988) - Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 28/3/1988