NHỮNG CHỦ TRƯƠNG KHỞI ĐẦU QUÁ TRÌNH TÌM CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI

Từ đầu năm 1979, nước ta đứng trước những khó khăn và thách thức cực kỳ to lớn mà khó khăn lớn nhất là nền kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Để vượt qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thẳng thắn đánh giá tình hình và tìm phương hướng khắc phục. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa IV (8/1979) đã chủ trương “sửa đổi, cải tiến các chính sách hiện hành” nhằm làm cho sản xuất bung ra”. Đặc biệt là Chỉ thị 100- CT/TW (1/1981) về cải tiến khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp của Ban Bí thư Trung ương là những tín hiệu đổi mới bước đầu, đổi mới từng phần và đã mang lại hiệu quả tích cực cho sản xuất.

Ngày 18/12/1980, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI đã thông qua Hiến pháp mới của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp mới đã thể chế hóa đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước; và khẳng định toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.