[Infographics] Những kết quả nổi bật về phát triển Chính phủ số ở Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 11/8/2023) Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng phê duyệt ngày 3/6/2020. Đến nay công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã đạt được những kết quả rõ nét, nhận thức về chuyển đổi số không ngừng được nâng cao.