Những thắng lợi quân sự trong tiến trình đàm phán hiệp định Paris

Tháng 2/1971, Hội nghị Trung ương 19 khóa III nhận định tình hình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã giành được thắng lợi to lớn và căn bản. Nghị quyết hội nghị vạch rõ nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là: Ra sức thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến, nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Những thắng lợi to lớn của quân và dân miền Nam trong các chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Đông Bắc và Đông Nam Campuchia năm 1971; thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên khắp chiến trường miền Nam đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và chiến công xuất sắc của quân và dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng, đã tạo thế thuận lợi cho Việt Nam trên bàn đàm phán ở hội nghị Paris.

Quân giải phóng đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu (1972)
Quân Giải phóng tiêu diệt địch ở Bản Đông (1971)
Quân Giải phóng tấn công trên mặt trận Đường 9 - Nam Lào (1971)
Quân Giải phóng chiếm lại cầu Quảng Trị (1972)