[Infographics] Nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 3/2/2024) Ngày 2/2/2024, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” và “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Hai cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện… tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 3 năm (2021-2023) triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tổng Bí thư trên các lĩnh vực, với các ngành, các cấp, các địa phương. Việc xuất bản hai cuốn sách này là sự tiếp nối các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất bản trong nhiệm kỳ khóa XI và khóa XII của Đảng.