Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Phạm Hoài Nam

 • Họ và tên: Phạm Hoài Nam
 • Ngày sinh: 21/2/1967
 • Quê quán: phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2009: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân

  - 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

  - 2012: Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

  - 2014: Được thăng quân hàm Thiếu tướng Hải quân, tức Chuẩn Đô đốc

  - 4/2014: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân

  - 6/2015: Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 6/2018: Được thăng quân hàm Phó Đô đốc Hải quân

  - 7/2020: Phó Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  - 11/2021: Được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Phạm Hoài Nam

 • Họ và tên: Phạm Hoài Nam
 • Ngày sinh: 21/2/1967
 • Quê quán: phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

  - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2009: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân

  - 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

  - 2012: Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

  - 2014: Được thăng quân hàm Thiếu tướng Hải quân, tức Chuẩn Đô đốc

  - 4/2014: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân

  - 6/2015: Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 6/2018: Được thăng quân hàm Phó Đô đốc Hải quân

  - 7/2020: Phó Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  - 11/2021: Được thăng quân hàm Thượng tướng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa