Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV, V, VI
Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
(6/1987 - 3/1988)

Phạm Hùng

 • Họ và tên: Phạm Văn Thiện
 • Bí danh: X2, A7, Bảy Cường
 • Ngày sinh: 11/6/1912
 • Ngày mất: 10/3/1988
 • Quê quán: xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II (từ 10/1956), III, IV, V, VI

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa II (từ 11/1958), III

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II, III, IV, V, VI

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (4/1958 - 6/1971)

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (7/1976 - 2/1987)

  - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (6/1987 - 3/1988)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III, VI, VII, VIII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1928-1929: Hoạt động trong phong trào Thanh niên và học sinh, tham gia tổ chức “Nam Kỳ học sinh Liên hiệp Hội” và “Thanh niên Cộng sản Đoàn”

  - 1930: Vào Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động qua các cấp chi ủy xã, huyện ủy và Tỉnh ủy Mỹ Tho

  - 1931: Bị bắt, bị kết án tử hình, đày ra nhà tù Côn Đảo

  - 8/1945: Ra tù, được bầu vào Xứ ủy Nam Bộ

  - 1946: Bí thư Xứ ủy lâm thời Nam Bộ

  - 2/1951: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1952: Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Phân Liên khu miền Đông Nam Bộ

  - 1954: Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến tại Nam Bộ

  - 1955: Trưởng phái đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn

  - 1956: Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Thống nhất Trung ương

  - 1957: Được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng

  - 1958: Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 4/1958 – 6/1971: Được cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 9/1960: Tại Đại hội lần thứ III của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu Quốc hội khóa II, III

  - 1967: Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam

  - 1975: Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu là Ủy viên Bộ Chính trị

  - 7/1976: Được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đại biểu Quốc hội khóa VI

  - 1980: Kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tiếp tục làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đại biểu Quốc hội khóa VII

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa VIII

  - 6/1987: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam

  - 10/3/1988: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV, V, VI
Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
(6/1987 - 3/1988)

Phạm Hùng

 • Họ và tên: Phạm Văn Thiện
 • Bí danh: X2, A7, Bảy Cường
 • Ngày sinh: 11/6/1912
 • Ngày mất: 10/3/1988
 • Quê quán: xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II (từ 10/1956), III, IV, V, VI

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa II (từ 11/1958), III

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II, III, IV, V, VI

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (4/1958 - 6/1971)

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (7/1976 - 2/1987)

  - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (6/1987 - 3/1988)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III, VI, VII, VIII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1928-1929: Hoạt động trong phong trào Thanh niên và học sinh, tham gia tổ chức “Nam Kỳ học sinh Liên hiệp Hội” và “Thanh niên Cộng sản Đoàn”

  - 1930: Vào Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động qua các cấp chi ủy xã, huyện ủy và Tỉnh ủy Mỹ Tho

  - 1931: Bị bắt, bị kết án tử hình, đày ra nhà tù Côn Đảo

  - 8/1945: Ra tù, được bầu vào Xứ ủy Nam Bộ

  - 1946: Bí thư Xứ ủy lâm thời Nam Bộ

  - 2/1951: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1952: Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Phân Liên khu miền Đông Nam Bộ

  - 1954: Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến tại Nam Bộ

  - 1955: Trưởng phái đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn

  - 1956: Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Thống nhất Trung ương

  - 1957: Được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng

  - 1958: Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng

  - 4/1958 – 6/1971: Được cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 9/1960: Tại Đại hội lần thứ III của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu Quốc hội khóa II, III

  - 1967: Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam

  - 1975: Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu là Ủy viên Bộ Chính trị

  - 7/1976: Được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đại biểu Quốc hội khóa VI

  - 1980: Kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tiếp tục làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đại biểu Quốc hội khóa VII

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa VIII

  - 6/1987: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam

  - 10/3/1988: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa