Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Phan Đình Trạc

 • Họ và tên: Phan Đình Trạc
 • Ngày sinh: 25/8/1958
 • Ngày vào Đảng: 4/8/1980
 • Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (10/2017), XIII (4/2021)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

  - Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Khóa XII, XIII

  - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

  - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

  - Ủy viên Tiểu ban bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1975 - 8/1980: Học viên, Tiểu đội phó, Trường Đại học An ninh nhân dân

  - 9/1980 - 10/1981: Cán bộ Bộ Nội vụ (Bộ Công an), công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

  - 11/1981 - 4/1988: Cán bộ Đội bảo vệ kinh tế; Đội phó (1983) rồi Bí thư Chi bộ và Đội trưởng Đội An ninh (1984); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (1985)

  - 5/1988 - 10/1997: Bí thư Đảng ủy (8/1989), Phó Trưởng Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  - 11/1997 - 1/2001: Ủy viên Ban Thường vụ (8/1998) rồi Bí thư Đảng ủy (12/2000), Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh (11/1999), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (1/2001)

  - 2/2001 - 9/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ĐBQH khóa XI

  - 10/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy (12/2005), Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XII

  - 10/2010 - 1/2013: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh (đến 12/2010), Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (1/2011), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 2/2013 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban rồi Phó Trưởng ban Thường trực (1/2015) Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên (9/2015) rồi Ủy viên Thường trực (1/2016) Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, ĐBQH khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 2/2016 - 9/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; ĐBQH khóa XIII, XIV

  - 10/2017 - 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng (được bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII), Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; ĐBQH khóa XIV

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng (4/2021), Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Phan Đình Trạc

 • Họ và tên: Phan Đình Trạc
 • Ngày sinh: 25/8/1958
 • Ngày vào Đảng: 4/8/1980
 • Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (10/2017), XIII (4/2021)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

  - Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Khóa XII, XIII

  - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

  - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

  - Ủy viên Tiểu ban bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1975 - 8/1980: Học viên, Tiểu đội phó, Trường Đại học An ninh nhân dân

  - 9/1980 - 10/1981: Cán bộ Bộ Nội vụ (Bộ Công an), công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

  - 11/1981 - 4/1988: Cán bộ Đội bảo vệ kinh tế; Đội phó (1983) rồi Bí thư Chi bộ và Đội trưởng Đội An ninh (1984); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (1985)

  - 5/1988 - 10/1997: Bí thư Đảng ủy (8/1989), Phó Trưởng Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  - 11/1997 - 1/2001: Ủy viên Ban Thường vụ (8/1998) rồi Bí thư Đảng ủy (12/2000), Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh (11/1999), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (1/2001)

  - 2/2001 - 9/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ĐBQH khóa XI

  - 10/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy (12/2005), Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XII

  - 10/2010 - 1/2013: Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh (đến 12/2010), Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (1/2011), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 2/2013 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban rồi Phó Trưởng ban Thường trực (1/2015) Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên (9/2015) rồi Ủy viên Thường trực (1/2016) Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, ĐBQH khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 2/2016 - 9/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; ĐBQH khóa XIII, XIV

  - 10/2017 - 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng (được bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII), Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; ĐBQH khóa XIV

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng (4/2021), Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa