Phần III- Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm - cập nhật, bổ sung, tổng kết từ thực tiễn (Nhóm 1)

Hà Nội (TTXVN 27/7/2022)

Nội dung Chương này được cập nhật, bổ sung, cụ thể một số hành vi vi phạm đã được quy định nhưng chưa có quy định chế tài xử lý kỷ luật; Xây dựng các điều mới quy định: Vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền; Vi phạm về quản lý tài nguyên; Vi phạm về bảo vệ môi trường; Vi phạm quy định khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ để cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Ngoài ra, nội dung còn sắp xếp lại các Điều theo các nhóm hành vi vi pham, cụ thể: Nhóm 1 - vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức của Đảng; Nhóm 2 - vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nhóm 3 - vi phạm về đạo đức lối sống, tín ngưỡng tôn giáo.

* Nhóm 1 - Vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức của Đảng

Việc bổ sung thêm các hành vi vi phạm và chế tài xử lý trong nhóm vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức của Đảng trên để nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; phù hợp với các quy định của Luật hành chính, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư công. Cụ thể như sau:

Điều 25: Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ: Bổ sung một số nội dung tại Khoản 1, Điểm a: “... Làm những việc pháp luật không cho phép”; Điểm d: “Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ với cấp ủy, tổ chức đảng những nội dung về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng theo quy định”. Tại Khoản 2, Điểm a: “Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế”. Tại Khoản 3, Điểm e: “Làm việc hoặc làm cộng tác viên cho các thế lực thù địch, tổ chức khủng bố”; Điểm i: “Phủ nhận ... đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chia rẽ lực lượng vũ trang và giữa lực lượng vũ trang với nhân dân”. Việc bổ sung các nội dung này nhằm cụ thể hóa theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, cụ thể hóa nội dung về biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Điều 26: Vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bổ sung Điểm e, Khoản 1: “Vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng”; Điểm k, Khoản 2: “Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao”. Quy định này nhằm nhận diện cụ thể nội dung thứ 5 về suy thoái tư tưởng chính trị trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Điều 27: Vi phạm các quy định về bầu cử, bổ sung Điểm g, Khoản 2: “Không chấp hành giới thiệu của tổ chức đảng để ứng cử, đề cử vào các chức danh của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp”, cụ thể biểu hiện thứ 8 suy thoái về tư tưởng chính trị trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo quy định tại điều này, tăng nặng chế tài xử lý từ cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) thành khai trừ đối với hành vi “đe doạ, cản trở người khác thực hiện quyền ứng cử, đề cử, bầu cử”.

Điều 28: Vi phạm quy định về tuyên truyền, phát ngôn, bổ sung các hành vi: Tại Khoản 1, Điểm d: “Viết bài, duyệt đăng bài, sao chép, tán phát bài viết, thông tin không chính xác”; Điểm e: “Lợi dụng quyền bảo lưu ý kiến, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, phản biện xã hội để viết bài, trả lời phỏng vấn hoặc sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội và các hội, nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn để truyền bá quan điểm trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Tại Khoản 2, Điểm h: “Lợi dụng, sử dụng các diễn đàn, các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội, trang tin cá nhân hoặc nhóm để bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân; nói sai sự thật; ủng hộ thế lực thù địch kích động, chống phá Đảng, Nhà nước”.

Tổng kết thực tiễn cho thấy có không ít trường hợp viết bài, đăng tải lên mạng xã hội, nhưng khi phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên về kỷ luật phát ngôn đã không thuyết phục, do không rõ lời nói và cũng không đại diện cho cá nhân, tổ chức nào đề viết bài và các hành vi đe dọa viết bài, yêu sách với doanh nghiệp, cá nhân để trục lợi thời gian qua. Việc bổ sung quy định này nhằm chỉ rõ các hành vi vi phạm của đảng viên trong tuyên truyền, phát ngôn, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, từ đó có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, giữ vững kỷ luật kỷ cương, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Điều 29: Vi phạm quy định trong công tác tổ chức, cán bộ, tại Khoản 1, Điểm đ, bổ sung chủ thể “bố, mẹ (của mình, của vợ hoặc chồng), vợ (chồng), con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột (của mình, của vợ hoặc chồng)” và sửa lại là: “Thực hiện việc thẩm định, tham mưu, đề xuất, quyết định tiếp nhận, tuyển dụng, cho thi nâng ngạch, bậc, đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu bầu cử, ứng cử, khen thưởng, phong, thăng cấp bậc hàm, công nhận danh hiệu, xét công nhận đạt chuẩn chức danh cho bố, mẹ (của mình, của vợ hoặc chồng), vợ (chồng), con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột (của mình, của vợ hoặc chồng) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.”; bổ sung Điểm h: “Báo cáo, lập hồ sơ, khai sơ lược lý lịch, lịch sử bản thân và gia đình không đây đủ, không trung thực. Khai lý lịch đảng viên không đúng đặc diêm chính trị của bản thân và quan hệ gia đình”. Tại Khoản 2, bổ sung Điểm l: “Lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đưa tin không đúng sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến công tác nhân sự”. Tại Khoản 3, bổ sung Điểm a: “Môi giới, nhận hối lộ trong kỷ luật,xét công nhận đạt chuẩn chức danh”; b) “Có hành vi chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu, kỷ luật,... để trục lợi cho bản thân hoặc người khác”; d) “Dùng thẻ ngành, thẻ công chức để thế chấp, cầm cố vay, mượn tiền, tài sản”. Việc bổ sung này nhằm cụ thể hóa Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Điều 30: Vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền, là Điều được xây dựng mới, nội dung cập nhật bổ sung các hành vi bị cấm trong Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Điều 31: Vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, bổ sung Khoản 1, Điểm e: “Vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên nhưng không chủ động, kịp thời báo cáo tổ chức, cơ quan có thẩm quyền biết ý kiến, đề xuất của mình trước khi thực hiện”; Điểm g: “Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.”. Tại Khoản 2, Điểm h: “Để xảy ra lãng phí, thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên; đầu tư công không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công trái quy định”; Điểm i: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân mình để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân để trục lợi”. Tại  Khoản 3, Điểm c: “Gây bè phái, mất đoàn kết nghiêm trọng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.”; Điểm d: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin, tài liệu công vụ để trục lợi. Làm giả, khai không trung thực hồ sơ, giấy tờ cá nhân để được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước”; Điểm đ: “Tham mưu, ký ban hành văn bản có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng.”. Các hành vi này được bổ sung theo quy định của các Luật hành chính, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư công... và nhận diện biểu hiện thứ 6 suy thoái về đạo đức, lối sống trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Điều 32: Vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, bổ sung Khoản 1, Điểm g: “Chỉ đạo, thực hiện không đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xảy ra sai phạm bị kỷ luật trong lĩnh vực được phân công quản lý hoặc phụ trách”; Điểm h: “Tổ chức đoàn đi công tác trong nước và ngoài nước không có mục đích chính đáng, không đúng thành phần, thời gian và nội dung, yêu cầu công việc”. Tại Khoản 2, Điểm đ, bổ sung mối quan hệ bố, mẹ, con rể, con dâu, anh, chị, em ruột bên vợ (chồng) của đảng viên vào nhóm đối tương được bố trí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và làm công việc trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do đảng viên đó trực tiếp phụ trách trái quy định của Đảng, Nhà nước. Các hành vi vi phạm này được bổ sung theo nhận diện biểu hiện thứ 2 suy thoái về đạo đức, lối sống trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Điều 33: Vi phạm quy định bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, tăng chế tài kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo đối với hành vi: “Mang hiện vật, tài liệu thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài trái quy định” tại Điểm C; bổ sung hành vi tại khoản 3 :“Làm lộ, tiêu huỷ, chiếm đoạt, mua bán bí mật của Đảng, Nhà nước”. (Còn tiếp)

Phần III- Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm - cập nhật, bổ sung, tổng kết từ thực tiễn (Nhóm 2)

Lê Nguyễn Nam Ninh - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương