Phần III- Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm - cập nhật, bổ sung, tổng kết từ thực tiễn (Nhóm 2)

Hà Nội (TTXVN 27/7/2022)

* Nhóm 2 - Vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước

Việc xây dựng mới và bổ sung thêm các hành vi vi phạm và chế tài xử lý trong nhóm các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm đồng bộ với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Cán bộ, công chức; Luật Quản lý vũ khí; Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; Luật Đất đai; Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, lãi, lãi suất, phạt vi phạm...

Điều 34: Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài, bổ sung Khoản 1, tại Điểm đ: “Nhận tiền, giấy tờ có giá trị như tiền, hiện vật có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên của cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không báo cáo cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt”; Điểm e: “Không báo cáo cấp ủy nơi sinh hoạt và cấp ủy quản lý về việc cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản của mình; có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng mình hoặc vợ (chồng), vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột sinh sống, định cư ở nước ngoài; có con kết hôn với người nước ngoài; có vợ hoặc chồng, con đi học ở nước ngoài”; Điểm g: “Nhận huân chương, huy chương, giải thưởng, học hàm, học vị hoặc các danh hiệu khác của nước ngoài không thuộc hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước, chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của các quốc gia khác”. Tại Khoản 2, bổ sung Điểm đ: “Cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản của Đảng, Nhà nước khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền”. Tại Khoản 3, bổ sung Điểm e: “Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua, bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”. Việc bổ sung các hành vi trên nhằm bảo đảm phù hợp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Quy định số 37-QĐ/TWvề những điều đảng viên không được làm.

Điều 35: Vi phạm quy định quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, bổ sung hành vi tại Khoản 1: “Mua, bán, tặng, cho văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp”; tại Khoản 2, Điểm a: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để hợp thức hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên”: Điểm e: “Cho người khác mượn, thuê văn bằng, chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc mục đích trái quy định”.

Để phù hợp với Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, quy định: "Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị" thì kỷ luật buộc thôi việc.

Chuyển điểm d, Khoản 3, Điều 29: Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ, thành điểm d, Khoản 3, Điều 35 và bổ sung biên tập lại như sau: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không họp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, được kết nạp vào Đảng, được đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch, bậc, để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ.”.

Việc bổ sung các hành vi trên để phù hợp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Điều 36: Vi phạm quy định phòng, chống tội phạm, bổ sung Khoản 2, Điểm k: “Tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng, các thiết bị, công cụ hỗ trợ trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”; Khoản 3, Điểm h: “Bỏ trốn trong quá trình điều tra (kể cả trường hợp cho tại ngoại) để cơ quan có thẩm quyền phải ra lệnh truy nã”, theo quy định của Luật Quản lý vũ khí.

Điều 37: Vi phạm quy định kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, bổ sung tại Khoản 1, Điểm đ: “Tiết lộ hoặc làm lộ, lọt thông tin, tài liệu về tình hình và kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán khi chưa được công bố”; Điểm e: “Báo cáo không đầy đủ, không trung thực về kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán”; Điểm g: “Tham mưu, đề xuất hoặc kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán không đúng sự thật, không đầy đủ. Tham mưu hoặc quyết định hình thức kỷ luật không đúng với mức độ vi phạm”; Điểm h: “Giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, ăn uống cùng đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trong thời gian đang tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để trục lợi”. Bổ sung tại Khoản 2, Điểm g: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mở rộng đối tượng, phạm vi, thời gian kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trái quy định”; Điểm h: “Phát hiện sai phạm nhưng không báo cáo mà đồng thuận theo chỉ đạo của người có thẩm quyền để báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán không đúng sự thật, không đầy đủ vi phạm”; Điểm i: “Tham mưu hoặc chỉ đạo không tiếp thu, tiếp thu không đầy đủ, không đúng giải trình (nội dung giải trình đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) của đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán”; Điểm k: “Làm mất, hư hỏng hồ sơ, tài liệu, vật chứng của đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán”; Điểm l: “Sử dụng kinh phí của đối tượng kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để thanh toán chi phí ăn, nghỉ trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán (trừ kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ)”. Việc bổ sung những hành vi trên để phù hợp với thực tiễn và những hành vi bị cấm trong Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán Nhà nước.

Điều 39: Vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bổ sung các hành vi tại Khoản 1, Điểm b: “... Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, về giải trình biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm”; Điểm e: “Quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, cho chuyển công tác đối với nhân sự là đối tượng đang trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận kiểm tra, thanh tra, đang điều tra hoặc giải quyết tố cáo”. Tại Khoản 2, bổ sung Điểm g: “Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do minh trực tiếp phụ trách”; Điểm h: “Tiết lộ thông tin, đe doạ, trả thù, trù dập người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực”; Điểm i: “Lợi dụng việc phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về tham nhũng, tiêu cực để vu khống cơ quan, tổ chức, cá nhân”; Điểm k: “Nhờ người khác đứng tên hoặc đứng tên hộ người khác mua bất động sản, tài sản có giá trị nhằm trục lợi, che giấu kê khai tài sản, thu nhập”; Điểm l: “Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới đầu tư xây dựng công trình giao thông, công trình công cộng gần nhà mình không đúng quy hoạch nhằm trục lợi”. Khoản 3, bổ sung các hành vi tại Điểm a: “Mở tài khoản chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mua, bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; tổ chức, tham gia hoạt động rửa tiền dưới mọi hình thức”; Điểm k: “... quyết định tỉ lệ phần vốn của Nhà nước liên quan đến dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đấu giá đất, tài sản Nhà nước nhằm trục lợi”; Điểm n: “Không bồi hoàn, giao nộp tiền, tài sản đã sử dụng, chiếm đoạt do tham nhũng. Không chủ động thu hồi hoặc cản trở thu hồi tài sản  tham nhũng”; Điểm o: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để chiếm dụng tài sản công”; Điểm p: “Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty họp danh, họp tác xã trái quy định của pháp luật”; Điểm q: “Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi”. Việc bổ sung các hành vi tại Điều này nhằm cụ thể hóa các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đồng bộ với các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Điều 40: Vi phạm quy định đầu tư, xây dựng, bổ sung Khoản 1, Điểm d: “Tham mưu, quyết định chủ trương đầu tư không phù họp với quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật”; Khoản 2, Điểm e: “Quyết định chủ trương đầu tư trái quy hoạch, kế hoạch, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định”, để phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Điều 41: Vi phạm quy định lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bổ sung Khoản 1, Điểm e: Làm trái quy định về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn, tài chính, tài sản của tổ chức đảng”; Điểm g: “Thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; quản lý tài chính của cấp ủy, tổ chức đảng không đúng quy định”; Khoản 2, Điểm k: “Vi phạm quy định về nhận tiền gửi, lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phát sinh; vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng”; Điểm l: “Quyết định, sử dụng tài chính của Đảng, Nhà nước trái quy định”. Bổ sung tại Khoản 3, Điểm b: “Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả, vàng, bạc, đá quý giả”, Điểm e: “Chỉ đạo hoặc thông đồng cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống để chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân”. Việc bổ sung những hành vi trên nhằm cụ thể hóa và phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật về tiền tệ, ngân hành, lãi, lãi suất, phạt vi phạm.

Điều 42: Vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở, bổ sung Khoản 1, Điểm c: “Thiếu trách nhiệm trong chấp hành quy định của pháp luật về nhà ở”; Khoản 2, Điểm e: “Lấn chiếm đất công để trục lợi”; Điểm g: “Thông đồng bên mua hoặc bên bán để kê khai giá chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất nhằm trốn thuế, giảm thuế gây thất thoát thu ngân sách nhà nước”. Việc bổ sung này để bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và thực tiễn xử lý kỷ luật ở nhiều địa phương hiện nay.

Điều 43: Vi phạm quy định trong lĩnh vực Y tế, bổ sung Khoản 1, Điểm d: “Bán, giao cho người bệnh thuốc kém chất lượng, hết hạn sử dụng, kê đơn thuốc không đúng với bệnh”; Điểm e: “Thực hiện không đúng quy định trong việc liên danh liên kết, góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế”; Điểm g: “Xác nhận, giám định tình trạng sức khỏe cho cá nhân không đúng quy định”. Tại Khoản 2, bổ sung Điểm a: “Nâng khống giá dịch vụ, vật tư, kỹ thuật y tế trong khám, chữa bệnh để trục lợi”; Điểm c: “Thờ ơ, vô cảm, không đón tiếp, sơ cứu, cấp cứu, cứu chữa để xảy ra hậu quả nghiêm trọng đối với người bệnh”; Điểm i: “Thực hiện không đúng quy định đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh, chất phụ gia, phụ trợ kèm theo”. Tại Khoản 3, bổ sung Điểm e: “Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dẫn đến lây lan dịch bệnh”. Việc bổ sung các hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật nêu trên để cụ thể hóa quy định về những điều đảng viên không được làm, phù hợp với Bộ luật Hình sự, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công và thực tiễn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở các địa phương, đơn vị trong thời gian qua.

Điều 44: Vi phạm quy định về quản lý tài nguyên, được bổ sung, xây dựng mới và biên tập như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a)Thăm dò, khai thác hoặc tham gia khai thác tài nguyên không đúng quy định; b) Giao rừng, giao đất trồng rừng; quản lý, bảo vệ rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng không đúng quy định; c) Vận chuyển, tiêu thụ, nuôi nhốt, sử dụng làm thức ăn, sản phẩm chế biến hoặc có hành vi gây hại động, thực vật quý hiếm thuộc danh mục Nhà nước cấm.

2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Tham mưu, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, trái quy định của pháp luật.

b) Đốt rừng, phá rừng trái quy định, huỷ hoại rừng.

c) Thiếu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng dẫn đến rừng bị phá, cháy, khai thác trái phép.

3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Bao che, dung túng, tiếp tay hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép.

b) Cản trở, gây khó khăn trong kiểm tra, thanh tra, điều tra vi phạm quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên.

c) Quyết định cấp phép khai thác tài nguyên trái quy định gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Việc bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật nêu tại Điều này nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 45: Vi phạm quy định bảo vệ môi trường, được bổ sung, xây dựng mới và biên tập như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường họp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Vận chuyển, đổ chất thải không đúng nơi quy định; tiếp tay cho hành vi gây ô nhiễm môi trường.

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường.

c) Không thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với người, vật nuôi làm tán phát, lây lan dịch bệnh ra môi trường, xã hội.

2. Trường họp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

3. Trường họp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Cho phép triển khai dự án đầu tư gây hậu quả rất nghiêm trọng về môi trường đất, nước, không khí, tác động tiêu cực đời sống người dân.

b) Không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng về môi trường đất, nước, không khí.

Việc bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật nêu trên nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 46: Vi phạm quy định khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, được bổ sung, xây dựng mới và biên tập như sau:

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ họp pháp của tổ chức, cá nhân.

b) Cản trở, từ chối cung cấp thông tin chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

c) Sử dụng công nghệ không đúng với công nghệ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.

d) Thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm, tiêu cực trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; vi phạm quy định về an toàn, an ninh mạng; sở hữu trí tuệ.

2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.

b) Chỉ đạo, thực hiện không đúng quy định trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ cấm hoặc hạn chế chuyển giao.

c) Lừa dối, giả mạo trong việc lập, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ, nội dung công nghệ trong hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư.

d) Tiết lộ bí mật công nghệ trái pháp luật, cản trở hoạt động chuyển giao công nghệ.

đ) Quyết định, thực hiện phát tán virus, chương trình tin học có tính năng gây hại máy tính, mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số.

e) Cản trở, ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số.

g) Đăng tải lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng xã hội, thiết bị số những thông tin trái pháp luật hoặc tài liệu chưa được phép công bố.

3.Trường họp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khoẻ con người.

b) Tiết lộ tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; không trung thực trong hoạt động khoa học và công nghệ.

c) Lợi dụng chuyển giao công nghệ làm thiệt hại lợi ích quốc gia, sức khoẻ con người, môi trường; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; huỷ hoại tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.

d) Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để đăng tải nội dung không phù hợp lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân.

Việc bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật nêu trên để phù hợp với Luật Hình sự, Luật Khoa học Công nghệ và Luật Chuyển giao công nghệ.

Điều 48: Vi phạm quy định thực hiện chính sách an sinh xã hội, bổ sung Khoản 1, hành vi: “Xác nhận không đúng để bản thân, người thân hoặc người khácđược hỗ trợ sai quy định”; Khoản 2 bổ sung hành vi: “Thiếu trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh”.

Điều 49: Vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội, bổ sung Khoản 1, các hành vi: “Biết nhưng để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình thực hiện hoạt động rửa tiền; Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua, bán, vận chuyển vũ khí quân dụng, thiết bị, công cụ hỗ trợ khác trái quy định mà không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”; bổ sung Khoản 2, Điểm b: “đi vay, cho vay trái quy định”; Điểm đ: “bên vợ hoặc chồng”.

Điều 50: Vi phạm quy định về phòng, chống bạo lực gia đình, bổ sung Khoản 1, Điểm c: “Thờ ơ, vô cảm hoặc ngăn cản việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia đình”. (Còn tiếp)

Phần III- Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm- cập nhật, bổ sung, tổng kết từ thực tiễn (Nhóm 3)

Lê Nguyễn Nam Ninh - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương