Phần III- Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm - cập nhật, bổ sung, tổng kết từ thực tiễn (Nhóm 3)

* Nhóm 3 - Vi phạm về đạo đức lối sống, tín ngưỡng tôn giáo

Nhóm các hành vi này được bổ sung nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tôn giáo, tín ngưỡng và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Cụ thể là việc bổ sung các Điều sau:


Điều 51: Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình, bổ sung Khoản 1, Điểm e: “Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng”; Điểm g: “Vi phạm pháp luật về mang thai hộ.”. Việc bổ sung quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Điều 52: Vi phạm quy định chính sách dân số, bổ sung Khoản 2, Điểm a: “Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc”; giảm nhẹ chế tài của hành vi tại Điểm b: “Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định” từ khai trừ xuống Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

Việc sinh con từ thứ 3, thứ 4, thứ 5 không còn được “gọi tên” cụ thể mà thay vào đó là nội dung “Vi phạm chính sách dân số” với chế tài Khiển trách, tái phạm việc vi phạm chính sách dân số sẽ bị Cảnh cáo hoặc Cách chức (nếu có chức vụ), vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng sẽ bị Khai trừ.

Các nội dung này được bổ sung nhằm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới cũng như Chiến lược dân số Việt Nam đến 2030 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 53: Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài, bổ sung Khoản 1, Điểm c: “Xác nhận tình trạng hôn nhân để người khác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài không đúng quy định”; Khoản 3, Điểm đ: “Làm hồ sơ để kết hôn với người nước ngoài, làm thủ tục để sinh sống, định cư hoặc nhập quốc tịch ở nước ngoài trái pháp luật”. Việc bổ sung hành vi vi phạm bị kỷ luật nêu trên để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 58 về bảo vệ chính trị nội bộ.

Điều 54: Vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, bổ sung Khoản 1, Điểm đ: “Báo cáo không trung thực kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của mình khi được tổ chức đảng có thẩm quyền yêu cầu”; Điểm e: “Để vợ (chồng), con sống xa hoa, lãng phí gây dư luận xấu trong xã hội hoặc vi phạm pháp luật. Bổ sung Khoản 2, Điểm b: “Có hành vi xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác; lừa đảo, chiếm dụng tài sản, tiền của tổ chức, cá nhân”; Điểm c: “Không thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống”; Điểm d: “Có hành vi  vi phạm quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của, ngành, cơ quan, đơn vị”; Điểm đ: “Vi phạm quy định về an toàn giao thông gây tai nạn, làm thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người khác”. Việc bổ sung các hành vi vi phạm bị kỷ luật nêu trên nhằm bảo đảm phù hợp với Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Điều 55: Vi phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo, bổ sung Khoản 1, Điểm d: “Có hành vi tiếp tay hoặc trực tiếp vận động tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo chưa được phép của cấp có thẩm quyền”. Tại Khoản 2, tại Điểm a, bổ sung hành vi để cụ thể hóa nội dung “giữ các chức sắc của các tổ chức tôn giáo”, cụ thể là: “Tiếp nhận phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc của tổ chức tôn giáo”.

Nội dung về kỷ luật đảng viên vi phạm gồm 32/58 điều, từ Điều 25 đến Điều 56, đây là Chương mà kết cấu thêm nhiều Điều mới, bổ sung hành vi mới và sửa đổi nhiều nhất. Việc bổ sung, quy định mới các vi phạm cùng hình thức kỷ luật đối với đảng viên được cập nhật, bổ sung trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời thống nhất với các quy định mới của Đảng, đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài việc mang tính răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm của cán bộ, đảng viên, nội dung còn đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện bản thân đảng viên cùng với trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./. (Hết)

Lê Nguyễn Nam Ninh - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương