Phát biểu của Chủ tịch Fidel Castro tại cuộc chiêu đãi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/12/1995)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười