Phát biểu của Chủ tịch Fidel Castro tại cuộc chiêu đãi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/12/1995)