Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh trước khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội mới (27/6/2001)

Hà Nội (TTXVN 27/6/2001)

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng  sản Việt Nam và Ban chấp hành Trung ương đã tín nhiệm giao cho tôi nhiệm vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tôi hiểu rằng,  đây là vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm hết sức nặng nề mà  Đảng và nhân dân giao phó. Để tập trung thực hiện nhiệm vụ của Tổng Bí thư, tôi đã đề đạt nguyện vọng với ủy ban thường vụ Quốc hội và  được Ủy ban thường vụ Quốc hội chấp nhận trình Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Được Quốc hội khóa IX và Quốc hội khóa X bầu làm Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian qua, tôi đã có nhiều cố gắng trong việc  thực hiện nhiệm vụ của mình, cùng với ủy ban thường vụ Quốc hội, các  cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng  và hiệu quả công tác. Với những đổi mới từng bước và vững chắc về nội  dung và phương thức hoạt động, Quốc hội đã đạt được những kết quả  quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của  pháp luật, ngày càng được nhân dân quan tâm ủng hộ. Các kỳ họp Quốc  hội đã trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn của đất nước.  Những kết quả đó đã góp phần to lớn vào thành tựu quan trọng của sự  nghiệp đổi mới, đưa đất nước ta vững bước phát triển theo con đường  xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, những kết quả đạt được của  Quốc hội, trong đó có phần đóng góp của bản thân tôi với cương vị Chủ  tịch chính là nhờ sự kế thừa kinh nghiệm và thành quả hoạt động của  Quốc hội và các vị lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, là sự tận tâm  thực hiện nhiệm vụ của các vị đại biểu Quốc hội, sự phối hợp thường  xuyên của Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các  đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là kết quả của sự quan  tâm, giám sát của nhân dân và cử tri cả nước đối với hoạt động Quốc  hội.

Nhân dịp này, từ đáy lòng mình tôi xin bày tỏ lòng biết ơn  sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của Mặt trận, các vị lão  thành cách mạng, các đồng chí trong ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ  quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan  tư pháp, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin báo chí, nhân dân  và cử tri cả nước, đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ  chức liên Nghị viện thế giới và khu vực, bạn bè quốc tế đã nhiệt tình  giúp đỡ, ủng hộ Quốc hội Việt Nam và bản thân tôi trong thời gian vừa  qua.     

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Gần 10 năm hoạt động Quốc hội, gắn bó mật thiết trong tập thể  ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội  và các vị đại biểu Quốc hội là khoảng thời gian dài rất có ý nghĩa  đối với cuộc đời tôi. Mỗi việc tôi làm được đều là công sức và trí  tuệ của tập thể, là sự ủng hộ, động viên, khích lệ của cử tri cả nước  và những trăn trở, suy tư về những việc chưa làm được đều có sự chia  sẻ nhiệt thành, đầy tinh thần trách nhiệm của mỗi một thành viên.  Những tình cảm đó đã thôi thúc tôi vươn lên để không phụ lòng tin của  đồng bào, đồng chí. Tuy vậy, so với yêu cầu ngày càng cao về hoạt  động của Quốc hội, tôi biết mình còn phải phấn đấu nhiều hơn mới đáp  ứng lòng mong mỏi của Quốc hội và sự tin cậy của nhân dân.

Giờ đây, theo yêu cầu công tác của Đảng, một lần nữa tôi xin  đề nghị Quốc hội cho tôi được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Tôi  tin tưởng rằng, Quốc hội sẽ bầu được vị Chủ tịch Quốc hội mới có đủ  đức tài để đảm đương nhiệm vụ cao cả này.

Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ cùng với các đồng chí lãnh  đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên sát cánh cùng đồng chí Chủ tịch Quốc  hội mới và các vị đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng Quốc hội của  chúng ta hoạt động ngày càng có hiệu lực và hiệu quả hơn, xứng đáng  với sự tín nhiệm của nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân,  toàn quân xây dựng nước Việt Nam "độc lập dân tộc gắn liền với chủ  nghĩa xã hội", "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn  minh".

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại  biểu Quốc hội, các vị khách quý dồi dào sức khỏe, hoàn thành thắng  lợi nhiệm vụ được nhân dân giao phó.

Xin trận trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội và các đồng  chí./.