Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhậm chức vụ Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI (6/2006)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 26/6/2006)

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhậm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI ngày 26/6/2006 như sau:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã tin cậy giao cho tôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề đối với tôi.

Tôi ý thức được rằng, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Quốc hội và hoạt động của Quốc hội có vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân. Hơn 60 năm qua, đặc biệt là trong những năm đổi mới, hoạt động của Quốc hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của thực tiễn cuộc sống và theo tư tưởng chỉ đạo của Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, chúng ta còn nhiều việc phải làm, nhiệm vụ còn rất nặng.

Riêng đối với cá nhân tôi, chuyển sang lĩnh vực công tác mới, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn; tôi tự thấy mình còn nhiều hạn chế, cả về kiến thức và kinh nghiệm. Vì vậy, tôi mong nhận được sự giúp đỡ tích cực của các vị đại biểu Quốc hội; sự cộng tác chặt chẽ của các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự phối hợp thường xuyên của các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự quan tâm ủng hộ của cử tri và nhân dân cả nước. Tôi rất xúc động được biết đồng chí Nguyễn Văn An- vị Chủ tịch tiền nhiệm của tôi, người có nhiều công lao đóng góp trong việc đổi mới hoạt động của Quốc hội những năm gần đây- sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ tôi.

Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, khắc phục khó khăn, ra sức học tập và rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, kế tục xứng đáng nhiệm vụ của các đồng chí đi trước, góp phần cùng các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, cả trên lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, để Quốc hội ngày càng xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, với sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta nói chung, hoạt động của Quốc hội nói riêng, nhất định sẽ thu được những kết quả to lớn hơn nữa, vững chắc hơn nữa.

Xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội!./.