Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 26/12/2022) Sáng 26/12/2002, Đại hội toàn quốc lần thứ III Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu tại Đại hội. TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

           Thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

           Thưa các đồng chí lão thành cách mạng,

           Thưa các đồng chí và các bạn,

            Hôm nay tôi rất vui mừng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần  thứ III Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhân dịp này tôi xin nhiệt liệt  chào mừng các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, gửi tới toàn thể  hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, anh chị em thương binh, bệnh  binh, các gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng lời chào thân ái và lời thăm hỏi ân cần của Ban  Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

           Mười ba năm qua, kể từ ngày ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo  của Đảng, được sự giúp đỡ của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam và sự phối hợp của các ngành, các đoàn thể nhân dân, Hội Cựu  chiến binh Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, hoạt động đúng hướng  và có hiệu quả thiết thực. Hội đã xây dựng được hệ thống vững mạnh và  rộng khắp, gồm hơn 1,7 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 100.000 tổ chức cơ sở hội ở cả nông thôn và thành thị, ở các cơ quan hành chính  sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và trường học. Hội có một đội ngũ  cán bộ được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng và không ngừng được bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, kiến thức, có thêm những kinh nghiệm mới trong quá trình xây dựng và hoạt động của  mình. Hội đã đoàn kết, động viên, hướng dẫn hội viên và đông đảo anh  chị em cựu chiến binh tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá  hoại của các thế lực thù địch, chống những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân  dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng,  lãng phí, có những đóng góp tích cực vào việc giải quyết những mâu  thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ vững  ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hội tổ chức tốt phong  trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tham  gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an  ninh, quốc phòng ở địa phương; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng  cho thế hệ trẻ; tham gia bước đầu có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân...

           Tôi đã chăm chú lắng nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung  ương Hội trước Đại hội, rất vui mừng và đồng tình với các đồng chí rằng, trong quá trình xây dựng và hoạt động của mình, Hội Cựu chiến binh đã đạt được nhiều thành tích có ý nghĩa, đóng góp vào sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, xứng  đáng là một đoàn thể chính trị-xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy  đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu  dương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và toàn thể anh chị em cựu chiến  binh trong cả nước về những thành tích quan trọng đó. Tôi nhiệt liệt  chúc mừng Hội được Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương cao quý - Huân  chương Độc lập hạng nhất.

           Bên cạnh những thành tích quan trọng đạt được, Hội cũng còn những khuyết điểm và hạn chế trong công tác chính trị - tư tưởng,  giáo dục hội viên và cựu chiến binh, trong tổ chức và hoạt động ở nhiều cơ sở. Vẫn còn một số ít cựu chiến binh có biểu hiện công thần, bảo thủ, ít chịu khó học tập, không chủ động đấu tranh với những quan  điểm sai trái và các hành vi vi phạm pháp luật. Các cấp hội chưa đáp  ứng kịp sự phát triển và yêu cầu của Hội, chậm đổi mới nội dung,  phương thức hoạt động; có nơi, có lúc còn biểu hiện hành chính hóa.  Tôi tin rằng, phát huy ưu điểm, khắc phục các thiếu sót khuyết điểm,  Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tích tốt hơn trong hoạt động của mình.

           Thưa các đồng chí,

           Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đề ra  phương hướng chiến lược "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta  cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phát huy  sức mạnh toàn dân tộc là phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, bao gồm cả chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, ngoại giao; là phát huy sức  mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện đại đoàn kết dân tộc,  tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa  tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong Đảng và người ngoài Đảng,  người đang công tác và người đã nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại  gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay ngoài nước.

           Đối với cựu chiến binh Việt Nam, Đại hội IX của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: "Phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", tích cực  tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ  nghĩa; giúp đỡ nhau cải thiện đời sống; góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ". Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã ra Nghị quyết "Tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng" đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong  giai đoạn cách mạng mới". Đánh giá cao vai trò và vị trí của cựu chiến binh trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước, Đảng ta xác định: "Công tác cựu  chiến binh là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng  của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của các cấp, các  ngành, của toàn xã hội, trong đó Hội Cựu chiến binh là nòng cốt". Về tổ chức Hội, Đảng chỉ rõ "Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể nhân dân, hoạt động chính trị-xã hội, đại diện ý chí và quyền lợi của  cựu chiến binh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống  chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường  lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội".

           Căn cứ vào các nghị quyết của Đảng, Hội Cựu chiến binh Việt  Nam có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt công tác cựu chiến binh và làm tham mưu giúp cho cấp ủy đảng về công tác này. Theo tinh thần đó, báo  cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội vừa trình bày tại Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới toàn diện, cụ thể, làm nổi bật tính chính trị của tổ chức Hội. Đối tượng vận động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là toàn  thể cựu chiến binh và cựu quân nhân. Cần vận động anh, chị em tăng  cường đoàn kết, phát huy bản chất và truyền thống "Bộ đội cụ Hồ",  cùng toàn dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền,  góp phần giữ vững ổn định ở cơ sở. Tổ chức hội ở các cấp, nhất là cơ  sở, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, góp sức  xây dựng tổ chức đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân  chủ, tham gia giải quyết có kết quả các mâu thuẫn trong nội bộ nhân  dân, các vụ khiếu kiện; phát giác, đấu tranh với mọi hành vi tham  nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, tăng cường quan hệ bền chặt giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát  huy quyền làm chủ của dân, nêu cao kỷ cương phép nước.

           Hội cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng  cao đời sống vật chất và tinh thần của cựu chiến binh, không để hộ gia đình cựu chiến binh bị đói, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng  bào dân tộc thiểu số, giảm tỉ lệ hộ cựu chiến binh nghèo xuống mức thấp nhất, phấn đấu có nhiều quận, huyện không còn cựu chiến binh  nghèo, tăng tỉ lệ hộ cựu chiến binh có mức sống khá như chỉ tiêu Đại  hội các đồng chí nêu lên. Cùng với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân khác, các cấp hội tiếp tục vận động, hướng dẫn cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất,  chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất mới trong nông  nghiệp và nông thôn, đóng góp tích cực vào các cuộc vận động "Toàn  dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xã văn hóa",  "Gia đình văn hóa", các chương trình "Phòng chống tội phạm", "Phòng  chống ma túy".

         Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  các cấp cần chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc giáo dục  truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang của Hội và là trách nhiệm, tình cảm của cựu  chiến binh đối với thanh niên. Hội viên cựu chiến binh phải sống  gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình, giáo dục con cháu, xây dựng  gia đình văn hóa mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

           Lực lượng cựu chiến binh nhân dân sau khi hoàn thành nghĩa  vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương hiện nay có số lượng khá lớn và hàng năm tiếp tục tăng lên. Đây là lực lượng thanh niên được tuyển chọn, được học tập và rèn luyện trong quân đội, có trình độ học vấn khá so với mặt bằng chung ở cơ sở, một số khá đồng được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp nhất định trên nhiều lĩnh vực, là  lực lượng trẻ, khỏe. Hội Cựu chiến binh các cấp càn phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương, các  ngành chức năng cùng cấp, bằng các hình thức thích hợp, tập hợp bồi dưỡng động viên anh chị em phát huy vai trò tích cự và tiềm năng của  mình trong các phong trào, các cuộc vận động, qua đó, góp phần xây  dựng địa phương và tạo nguồn bổ sung cán bộ cho cơ sở. Một vấn đề nữa rất cơ bản và quan trọng là phải thường xuyên chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh để phát huy vai trò tích cựu của Hội trong các mặt của đời sống xã hội,  làm tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy đảng và làm nòng cốt trong  công tác vận động cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

           Bằng nhiều hình thức thích hợp, Hội không ngừng bồi dưỡng và  nâng cao trình độ hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của  Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", kiến thức cần  thiết cho cán bộ, hội viên, củng cố bản lĩnh chính trị, kiên định mục  tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ  nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh chống  những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chống  mọi hoạt động chia rẽ nội bộ, góp phần tăng cường đoàn kết trong  Đảng, đoàn kết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết  toàn dân. Sự vững vàng về chính trị, niềm tin và lý tưởng cách mạng,  ý thức cảnh giác của cán bộ, hội viên và đông đảo anh, chị em cựu  chiến binh luôn luôn là bài học quý giá. Cựu chiến binh có uy tín và  quan hệ rộng rãi với các tầng lớp nhân dân, do đó, quan điểm chính  trị, tác phong, thái độ, hành động đúng đắn của cựu chiến binh, sự  thống nhất cao về chính trị-tinh thần trong toàn Hội có ảnh hưởng rất  quan trọng trong xã hội. Tôi mong rằng, Hội Cựu hiến binh Việt Nam và  toàn thể anh chị em cựu chiến binh luôn luôn giữ vị trí là một trong  những lực lượng nòng cốt bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ mọi thành quả cách mạng, xứng đáng là  lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, là chỗ dựa tin  cậy của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở. Nhân đây, tôi đề nghị các cấp ủy và tổ chức đảng thường xuyên  chỉ đạo, phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng  và Nhà nước cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động của các  cấp hội, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội góp ý kiến xây dựng  các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà  nước. Tôi đề nghị các ban, ngành, đoàn thể nhân dân các cấp xây dựng  mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh Việt Nam  trong các nhiệm vụ có liên quan; các cấp chính quyền, các ngành liên  quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách cần thiết cho hoạt động của Hội.

           Thưa các đồng chí,

           Tại Đại hội lần này, trên cơ sở tổng kết công tác nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá đúng các mặt làm được, thấy rõ các mặt hạn chế, Hội sẽ có thêm những kinh nghiệm để trong nhiệm kỳ tới hoạt động tốt hơn. Tôi mong rằng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đoàn kết, động  viên cựu chiến binh cả nước và vận động anh, chị em cựu quân nhân  phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", biến chủ nghĩa anh  hùng cách mạng trong đấu tranh cứu nước thành chủ nghĩa anh hùng cách  mạng trong xây dựng hòa bình, phấn đấu xứng đáng với tầm vóc và nhiệm  vụ chính trị của Hội, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công  nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,  dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

           Chúc Đại hội của các đồng chí thành công tốt đẹp.

           Nhân dịp sắp bước sang đầu xuân mới, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi đến toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

           Xin trân trọng cảm ơn./.

 

                                                                                                       Nguyễn Thị Sự - Quỳnh Hoa