Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (Phần I)

Hà Nội (TTXVN 30/12/2022) Sáng 30/12/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, đã khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu: “Phát huy truyền vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Hội Cựu chiến binh tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn yêu quý của chúng ta”:

“Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam - một sự kiện lớn trong đời sống chính trị tinh thần của cựu chiến binh, cựu quân nhân và Nhân dân cả nước. Đại hội của chúng ta diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 50 năm chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" với biết bao cảm xúc tự hào sâu sắc. Tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các vị đại biểu, các đồng chí - những cán bộ, hội viên nòng cốt tiêu biểu cho phẩm chất, tài năng, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ, của lực lượng cựu chiến binh cả nước. Qua các đồng chí, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước cùng toàn thể các hội viên Hội Cựu chiến binh, cựu quân nhân lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam ta đã khẳng định một chân lý: Dựng nước phải luôn luôn đi đôi với giữ nước. Chân lý đó đã trở thành truyền thống quý báu của Dân tộc. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Chỉ tính từ khi Đảng ta ra đời đến nay, với quyết tâm cao và khát vọng cháy bỏng giành lại nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhân dân ta đã tiến hành các cuộc kháng chiến cứu nước lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng hào hùng, oanh liệt, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, hết sức to lớn và vẻ vang. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong các lực lượng vũ trang, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ đã ra quân, trở về với quê hương hoặc chuyển ngành sang công tác ở các cơ quan trên mọi lĩnh vực. Cựu chiến binh là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội.

Được thành lập vào ngày 06/12/1989, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Từ khi ra đời đến nay, Hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả.

Phát huy những thành tựu, thành quả của công cuộc đổi mới, trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả hơn, xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Hội tiếp tục thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại cùng các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân. Tích cực tham gia, giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đầu trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Là nòng cốt tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống. Với vị thế, uy tín và kinh nghiệm ngày càng được khẳng định, các cấp hội đã đóng góp tích cực vào việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở.

Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt, đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân; tiếp tục xây dựng, bồi đắp truyền thống vẻ vang "Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới" của Hội.

- Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân đã được hàng triệu cựu chiến binh tôi luyện, thử thách, khẳng định trong chiến tranh cách mạng; truyền thống đó lại càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Đoàn kết là một truyền thống quý báu của Dân tộc, của Đảng và Quân đội ta đã được Hội Cựu chiến binh Việt Nam kế thừa và phát huy. Lấy đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của Nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết với Nhân dân, đoàn kết quốc tế.

- Gương mẫu là phẩm chất tốt đẹp của người cựu chiến binh Việt Nam, thể hiện qua năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, trong mối quan hệ với Nhân dân, trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình sống và làm việc; nói đi đôi với làm là phương châm hành động của hàng triệu cựu chiến binh; nhiều cựu chiến binh là những tấm gương sáng, mẫu mực, có uy tín, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến và làm theo.

- Đổi mới với phương châm "Cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ", các cấp hội, hội viên cựu chiến binh đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là đổi mới về tư duy, tác phong và phương pháp công tác và hoạt động thực tiễn. Nhiều tổ chức hội, hội viên đã nỗ lực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Những kết quả công tác và thành tích mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, góp phần để "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Đảng và Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam và toàn thể các bác, anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả, thành tựu rất đáng trân trọng đó.

Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, rất đáng tự hào, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội cựu chiến binh vẫn còn những hạn chế. Đó là, chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Hội còn thấp. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có nơi làm chưa tốt. Các hội viên cựu chiến binh đại đa số là tốt, song cá biệt cũng còn một số có biểu hiện tiêu cực như công thần, dao động, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có người còn vi phạm kỷ luật và pháp luật. Công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, ban, ngành, có lúc, có nơi chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế. Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có biện pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Ở trong nước, chúng ta cũng gặp phải không ít những khó khăn, thách thức, nhất là tác động của sự suy thoái về kinh tế, tài chính, những tiêu cực và tệ nạn xã hội; tình hình dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tư tưởng, kinh tế - xã hội và đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu xây dựng đất nước ta trong những năm tới là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa"./.

 

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (Phần II)