Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội (9/1997 - 6/2001)Nông Đức Mạnh

Hà Nội (TTXVN 22/12/2008)

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại đại hội. ảnh: TTXVN

Ngày 22/12/2008, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư:

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng,

Thưa các vị khách quý và toàn thể đại biểu Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam, một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tiêu biểu cho giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội nông dân các cấp về dự Đại hội. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời thăm hỏi thân thiết tới bà con nông dân trong cả nước và tin tưởng rằng giai cấp nông dân nước ta tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng phấn đấu góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

 Thưa các vị đại biểu Đại hội,

Nông dân nước ta là giai cấp đông đảo nhất, là lực lượng to lớn nhất đã xây đắp nên lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trong suốt quá trình cách mạng, giai cấp nông dân nước ta luôn luôn một lòng son sắt theo Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức góp phần to lớn cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước ta chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đến nay, sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp, nông dân và nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia; một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị trí cao trên thế giới. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng nông nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Xoá đói, giảm nghèo đạt được những kết quả to lớn. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. Dân chủ cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao. Người nông dân có nhiều điều kiện, cơ hội làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước.

Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân luôn là người đại diện chân chính cho ý chí, nguyện vọng của giai cấp mình, thống nhất với lợi ích chung của dân tộc, của đất nước. Năm năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã liên tục phấn đấu vượt qua khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động, tập hợp ngày càng đông đảo nông dân vào tổ chức Hội. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức kinh tế - xã hội, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực; tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất, hăng hái tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhiều phong trào do Hội Nông dân phát động, tổ chức đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; phong trào nông dân thi đua xây dựng gia đình văn hoá, tham gia xây dựng làng, xã văn hoá; phong trào nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từ các phong trào thi đua yêu nước đó đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; nhiều nông dân tự nguyện nhường đất để xây dựng trường học, nhà trẻ, làm đường giao thông, tự nguyện góp công, góp của làm việc thiện; có người vượt khó, say mê tìm tòi đã thành công trong chế tạo máy nông cụ sản xuất... Những tấm gương sáng, sinh động ở cơ sở đang được nhân lên. Cuộc vận động lớn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong nông dân đã và đang đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả bước đầu thiết thực.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và tin tưởng rằng nông dân nước ta sẽ tiếp tục lập nên nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa trong những năm tới.

Thưa các đại biểu Đại hội,

Bên cạnh những ưu điểm và thành tích đã đạt được, tôi cũng nhất trí với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IV trong việc đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân trong 5 năm qua. Sự đóng góp của Hội vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đổi mới cách thức và hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu sản xuất và tiêu thụ nông sản. Các kỹ năng sản xuất của nông dân chưa được nâng cao. Việc dạy nghề và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân tuy đã có một số kết quả nhưng chưa thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn. Công cuộc xây dựng nông thôn mới còn lúng túng cả về nhận thức và việc làm cụ thể. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, chênh lệch giàu nghèo trong nông thôn, giữa các vùng còn lớn v.v... Những hạn chế, yếu kém đó có phần trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và có phần trách nhiệm của Hội; trong đó, đáng chú ý là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội còn chậm, vai trò của Hội trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân chưa mạnh, chưa thường xuyên. Khi đã thấy rõ những hạn chế, thiếu sót này, tôi tin là các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu khắc phục tốt trong thời gian tới.

Thưa các đại biểu Đại hội,

Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó, lao động nông nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội; tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%; số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%, thu nhập của dân cư nông thôn gấp 2,5 lần so với hiện nay.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đã xác định:

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước... Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm đạt đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nâng cao trình độ sản xuất của nông dân ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo chính trị của Hội Nông dân Việt Nam trình ra Đại hội lần này đã xác định phương hướng công tác của Hội Nông dân và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới là "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh là chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân Việt Nam vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và góp phần xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nâng cao đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu : dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Tôi cho đây là phương hướng đúng, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hội và của phong trào nông dân hiện nay, nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong những năm tới.

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định trách nhiệm cao trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về xây dựng giai cấp nông dân, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân Việt Nam hoạt động. Hội Nông dân phải phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam lớn mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; lao động có kỷ luật và kỹ thuật; chủ động liên kết hợp tác sản xuất hàng hoá, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội Nông dân Việt Nam có vai trò trực tiếp trong tập hợp, tổ chức các phong trào nông dân thi đua trên địa bàn dân cư, tổ chức các hình thức sản xuất, góp phần quan trọng bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài. Hội cần chủ động xây dựng các đề án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng các chương trình đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân, góp phần vào xây dựng các vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả; phát triển chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp, bán công nghiệp ở nông thôn; nuôi trồng thuỷ sản đa dạng theo quy hoạch; bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống. Phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng, cải tạo, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Tham gia giải quyết việc làm cho nông dân, dạy nghề cho nông dân để chuyển nghề, xuất khẩu lao động và tích cực hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Các cấp Hội cần chủ động nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân, những đòi hỏi bức xúc của cơ sở; tập hợp trí tuệ của nông dân tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức giám sát có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hội phải thực sự chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, đồng thời tạo điều kiện cho họ được học tập, lao động, nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua xây dựng nông thôn mới có kinh tế phát triển, ổn định, hoà thuận, dân chủ, đời sống văn hoá phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển bền vững.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo nông dân tự nguyện gia nhập và tham gia hoạt động Hội Nông dân. Đổi mới công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần hợp tác trong lao động sản xuất. Hội Nông dân phải đặc biệt quan tâm giúp đỡ những hộ nông dân nghèo, góp phần giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo, đồng thời tích cực hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, những chủ trang trại, những nông dân trẻ tiên tiến để họ phấn đấu trở thành những doanh nghiệp, doanh nhân có tài, đức, có năng lực kinh tế làm nòng cốt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ Hội nông dân các cấp đồng thời với việc nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, xây dựng chi, tổ Hội là đơn vị hành động tại địa bàn dân cư. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, viện nghiên cứu, các tổ chức kinh tế, xã hội và doanh nghiệp; chú trọng việc tạo vốn, Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh - dịch vụ. Mở rộng hợp tác quốc tế với tổ chức Nông hội, Hiệp hội nông dân các nước trong khu vực và thế giới trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Mọi hoạt động của Hội Nông dân phải hướng về cơ sở, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang, ven biển biên giới, hải đảo, vùng thường xuyên bị bão lũ; gắn kết các phong trào nông dân thi đua yêu nước với thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia tại cơ sở; thúc đẩy tinh thần tự chủ, tự lực tự cường; nhạy bén phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng thành phong trào chung cả nước. Giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam là đội quân chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn liền với việc phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Đây là một sự nghiệp trọng đại, lâu dài, có nhiều nội dung, trong đó có việc cần phải làm ngay, có việc phải làm lâu dài. Bảo đảm thực sự quyền làm chủ của nông dân, thực hiện dân chủ hoá, công khai hoá, tạo điều kiện cho nông dân lao động được biết, được bàn, được kiểm tra mọi quá trình kinh tế, xã hội diễn ra ở nông thôn; được tham gia lựa chọn và giám sát cán bộ và bộ máy quản lý hoạt động ở cơ sở. Cổ vũ tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực như lấn chiếm đất đai, xà xẻo của công, bè cánh, ức hiếp và trù dập quần chúng và phong trào cần kiệm chống lãng phí.

Thưa các đại biểu Đại hội,

Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh là vấn đề có tính nguyên tắc, là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Một trong những vấn đề trọng tâm của liên minh công nhân - nông dân - trí thức là liên minh về kinh tế. Việc trao đổi hàng hoá giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa nông thôn và thành thị là hình thức liên minh kinh tế chủ yếu giữa giai cấp công nhân và nông dân; là hình thức kinh tế có tác dụng kích thích mạnh mẽ nông dân phát triển sản xuất, hợp tác lao động và ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học, kỹ thuật - công nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội Nông dân phải coi đây là mắt xích chính, cần hướng và dẫn dắt nông dân vào tổ chức, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hội phải có quyết tâm cao, có biện pháp tốt trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, góp phần giải đáp được những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn và những đòi hỏi bức xúc của nông dân.

Trong quan hệ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước rất quan trọng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nhà nước cần tăng đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, có biện pháp bảo vệ thị trường nội địa, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản, ban hành chính sách để bảo đảm giá nông sản, nhất là giá lúa, giá vật tư phục vụ cho nông nghiệp phù hợp trong quan hệ so sánh với giá hàng công nghiệp, bảo đảm lợi ích hài hoà trong các chính sách về an sinh xã hội đối với người nông dân. Chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân Việt Nam tham gia giám sát ngày càng nhiều vào công việc quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò nông dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, làm tăng hiệu lực và hiệu quả của khối liên minh công - nông - trí trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta.

Thưa các đại biểu Đại hội,

Đại hội lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam còn có nhiệm vụ quan trọng là phải bầu được một Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá mới gồm những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực đủ sức thực thi những nhiệm vụ to lớn mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới. Các đại biểu của Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2008-2013.

Thưa các đại biểu Đại hội,

Với bản chất, truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, với khí thế và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu về dự Đại hội V lần này, tôi tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2008-2013, các phong trào thi đua yêu nước trong giai cấp nông dân sẽ có bước phát triển cao hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn và đem lại nhiều hiệu quả to lớn hơn. Giai cấp nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục viết lên những trang sử hào hùng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Chúc các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

* * *

Thưa các đại biểu Đại hội,

Nhân dịp Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi trân trọng trao tặng giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam bức trướng mang dòng chữ:

Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đây là thể hiện sự tin tưởng và cũng là trách nhiệm trao cho giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình./.