PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tháng 1/2003, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) thông qua Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Nghị quyết về công tác dân tộc và Nghị quyết về công tác tôn giáo. Các Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước đã gắn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.