[Infographics] Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hà Nội (TTXVN 29/11/2022) Vùng đồng bằng Sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, vùng đồng bằng Sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, xanh, tuần hoàn có giá trị kinh tế cao trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao của cả nước… Năm 2045, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái Là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chăm sóc y tế và sức khỏe Nhân dân Có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh…