[Photo] Chân dung Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

  • Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-1942)