[Photo] Chiến thắng Thượng Lào

  •  Hội nghị đại biểu Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào bàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào (1953)

  •  Quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu trong chiến dịch Thượng Lào (1953)

  • Quân tình nguyện Việt Nam dựng nhà giúp nhân dân Lào sau chiến dịch Thượng Lào (1953) 

  • Quân tình nguyện Việt Nam trên đường đi chiến dịch Thượng Lào (1953) 

  • Chính phủ kháng chiến Lào tặng cờ cho Quân tình nguyện Việt Nam ở Lào sau chiến thắngThượng Lào (1953)