Phục hồi Văn hóa Phi Vật thể dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một

Hà Nội (TTXVN 30/10/2023) Nhiều làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mường, Phù Lá, Thổ và Ơ Đu tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc.

Đồng bào Dân tộc Dao trình diễn Múa Rùa. (Nguồn: Báo Phú Thọ)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu, Phục hồi, Bảo tồn, Phát huy Văn hóa Phi Vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

Cụ thể là hoạt động khôi phục, bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp như: làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mường, Phù Lá, Thổ và Ơ Đu tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An.

Chương trình sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể sau: “Lễ mừng cơm mới của dân tộc Tày tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; “Nghệ thuật Khèn Bè của Dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái”; “Múa Chuông và Múa Rùa của Dân tộc Dao ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”; “Múa Trống Đu của Dân tộc Mường tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”; “Lễ Quét làng Dân tộc Phù Lá” tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; nghề đan võng gai dân tộc Thổ, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; dân ca, dân vũ, dân nhạc của Dân tộc Ơ Đu, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Vụ Văn hóa dân tộc là đơn vị phối hợp với các bên liên quan, địa phương triển khai chương trình nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Đây cũng là hoạt động góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, và Nghệ An.

Đồng thời tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thanh niên qua sinh hoạt văn hóa, truyền dạy dân ca, dân vũ, truyền dạy nghề truyền thống, nghi lễ văn hóa đậm bản sắc mỗi dân tộc; tạo điều kiện cho cộng đồng giao lưu, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống...

Ban Tổ chức cũng mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số.

Các bên liên quan thực hiện đồng bộ giữa nghiên cứu, bảo tồn văn hóa nghệ thuật với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo, tăng chất lượng sống ở những nơi còn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Cùng với đó là tuyên truyền, lồng ghép kế hoạch phát triển văn hoá phi vật thể và du lịch vào chương trình nghiên cứu, bảo tồn, phát huy Văn hóa Phi Vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một./.

Thanh Giang