Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Phùng Xuân Nhạ

 • Họ và tên: Phùng Xuân Nhạ
 • Ngày sinh: 3/6/1963
 • Ngày vào Đảng: 19/12/1997
 • Quê quán: xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII

  - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (4/2016 - 4/2021)

  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (từ 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV 

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1986 - 8/1993: Cán bộ giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác Lênin, Đại học Tổng hợp Hà Nội

  - 9/1993 - 7/1994: Học sau đại học tại Đại học Tổng hợp Manchester, Vương quốc Anh

  - 8/1994 - 8/2002: Giảng viên; Phó Trưởng phòng Hành chính-Tuyên huấn-Đối ngoại (đến 1/1997); Phó Giám đốc Trung tâm Châu Á - Thái Bình Dương (từ 2/1997), trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 9/2002 - 7/2003: Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Georgetown, Hoa Kỳ

  - 8/2003 - 4/2007: Giảng viên; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển; Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 1/2005), kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển

  - 5/2007 - 8/2010: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (đến 12/2007)

  - 9/2010 - 2/2013: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (từ 10/2010). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011)

  - 2/2013 - 4/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (đến 11/2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2016)

  - 4/2016 - 4/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  - 4/2021: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Phùng Xuân Nhạ

 • Họ và tên: Phùng Xuân Nhạ
 • Ngày sinh: 3/6/1963
 • Ngày vào Đảng: 19/12/1997
 • Quê quán: xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII

  - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (4/2016 - 4/2021)

  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (từ 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV 

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1986 - 8/1993: Cán bộ giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác Lênin, Đại học Tổng hợp Hà Nội

  - 9/1993 - 7/1994: Học sau đại học tại Đại học Tổng hợp Manchester, Vương quốc Anh

  - 8/1994 - 8/2002: Giảng viên; Phó Trưởng phòng Hành chính-Tuyên huấn-Đối ngoại (đến 1/1997); Phó Giám đốc Trung tâm Châu Á - Thái Bình Dương (từ 2/1997), trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 9/2002 - 7/2003: Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Georgetown, Hoa Kỳ

  - 8/2003 - 4/2007: Giảng viên; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển; Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 1/2005), kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển

  - 5/2007 - 8/2010: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (đến 12/2007)

  - 9/2010 - 2/2013: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (từ 10/2010). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011)

  - 2/2013 - 4/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (đến 11/2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2016)

  - 4/2016 - 4/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  - 4/2021: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa