Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa VI

      Nhân vật liên quan

      • Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII (từ 1/1998); Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999-2007)Phạm Thế Duyệt
      • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1/2008 - 9/2013)Huỳnh Đảm
Hà Nội (TTXVN 23/09/2004)

      1. Chủ tịch: Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN khoá V

      2. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: Ông Huỳnh Đảm, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thư ký UBTWMTTQVN khoá V

          3. Các Phó Chủ tịch:

           1/ Ông Lê Truyền, nguyên Uỷ viên Ban thường trực Đoàn Chủ tịch khoá V (chuyên trách)

        2/ Ông Đỗ Duy Thường, nguyên Uỷ viên Ban thường trực Đoàn Chủ tịch khoá V (chuyên trách)

      3/ Ông Phạm Lợi, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch khoá V, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội (không chuyên trách)

      4/ Ông Trần Thành Long, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch khoá V, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh (không chuyên trách)

      5/ Bà Hoàng Xuân Sính, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa V ( không chuyên trách)

    6/ Hòa thượng Thích Trí Tịnh, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa V, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ( không chuyên trách)

     7/ Linh mục Nguyễn Tấn Khóa, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa V, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ( không chuyên trách)

      8/ Ông Cư Hòa Vần, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa X (không chuyên trách)

          4. Các Uỷ viên Ban Thường trực:

       - Ông Lê Minh Hiền, nguyên Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch khoá V

       -  Bà Hà Thị Liên, nguyên Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch khoá V

       - Ông Trần Đình Phùng, nguyên Uỷ viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch khoá V

       -  Ông Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên Uỷ viên UBTWMTTQVN khoá V./.